Sprawozdanie finansowe z programu Aktywna Tablica 2021 r.

Do dnia 15 stycznia 2022 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna Tablica”, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu wraz z protokołem przekazania i przyjęcia na stan, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP lub pocztą tradycyjną na adres właściwego kuratorium z dopiskiem „Sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica 2021 rok”.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 – sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 2 – zestawienie wydatków
Załącznik nr 3 – protokół przekazania/przyjęcia na stan