Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2017 rok [list Kuratorium Oświaty w Kielcach do szkół]

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2017 należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku.

W związku z powyższym załączono tabelę, która powinna zawierać zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2017 r. wraz z liczbą sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 2 ww. umowy przypominam o konieczności przedłożenia kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (faktury/rachunki/inne dokumenty).
Czytaj więcej…