Ministerstwo Finansów: klasyfikacja budżetowa środków z programu „Laboratoria przyszłości”

Resort finansów na wniosek Krajowej Rady RIO przedstawił stanowisko na temat klasyfikacji budżetowej wsparcia otrzymanego przez gminy w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz ujmowania w budżetach środków programu niewykorzystanych w 2021 r.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2021 r. przewodniczący Krajowej Rady RIO skierował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez wiele samorządów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z programu „Laboratoria przyszłości”.

„Z uwagi na skalę poruszanego zagadnienia (liczba JST i szkół objętych programem) oraz terminy dotyczące wydatkowania środków (minimum 60% w roku 2021) uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej” – czytamy w piśmie KR RIO do resortu finansów.

W odpowiedzi Departament Finansów Samorządu Terytorialnego MF poinformował, że „właściwym do zaklasyfikowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Laboratoria przyszłości jest dział 801 — Oświata i wychowanie oraz odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej stosowane dla publicznych szkół podstawowych ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.)”. 

Ministerstwo Finansów

Resort wskazał, że w zakresie wyboru właściwego paragrafu dochodowego kluczowym jest wspomniany wyżej katalog wyposażenia. 

Zdaniem MF środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 klasyfikowane są w paragrafach: 
– paragraf „218 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19″; 
– paragraf „609 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W wyjaśnieniach zaznaczono, że wydatki należy ujmować w paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków. 

Odnosząc się do wątpliwości związanych z ujmowaniem w budżetach roku 2022 środków niewykorzystanych w roku 2021 ministerstwo wskazało, że środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i należy je ujmować w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Tegoroczny nabór, w którym do rozdysponowania było prawie 1 mld złotych zakończył się 30 listopada 2021 r.

Do pobrania: Klasyfikacja budżetowa środków z programu Laboratoria Przyszłości – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Mikrokontroler PASCO jest jednym z najchętniej wybieranych urządzeń w programie Laboratoria Przyszłości

Źródło: PAP