Kto Hitachi handluje, kasę zyskuje

Hitachi ogłasza program lojalnościowy dla sprzedawców projektorów Hitachi: „Kto Hitachi handluje, kasę zyskuje”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, przysyłania zgłoszeń i aktywnego udziały w programie. To się naprawdę opłaca! Sprawdź!

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie udziału w poprzez poprawne wypełnienie i odesłanie do organizatora, firmy Image Recording Solutions sp. z o.o. (skanu e-mailem na adres: kontakt@irs.com.pl, oryginału na adres siedziby) formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej , którego wzór znajduje się w załączniki nr 2. Zgłoszeń do Programu można dokonywać przez cały czas trwania Programu.

REGULAMIN PROGRAMU

pod nazwą:

„Kto Hitachi handluje kasę zyskuje”

zwanego dalej „Programem”

Załącznik nr 1 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”
Załącznik nr 2 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Inicjatorem i sponsorem a także podmiotem organizującym oraz prowadzącym obsługę Programu jest spółka Image Recording Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Arkuszowej 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151030. (zwaną dalej IRS lub Organizatorem)

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 

 1. Programie – należy rozumieć program pn. „Kto Hitachi Handluje ten kasę zyskuje“.
 2. Handlowcu – należy przez to rozumieć pracownika Partnera Handlowego lub osobę fizyczną zajmującą się w imieniu Partnera Handlowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedażą produktów Hitachi.
 3. Partnerze Handlowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zajmującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sprzedażą produktów – projektorów Hitachi zakupionych w IRS.
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową czasnahitachi.pl. przeznaczoną m.in. do obsługi  Programu.
 6. Zasadach Programu – należy przez to rozumieć wyciąg z najistotniejszych postanowień Regulaminu.
 7. Uczestnikach – należy przez to rozumieć Handlowców realizujących sprzedaż produktów produkcji Hitachi, promowanych w Programie, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie
 8. Dystrybutorze – należy przez to rozumieć Image Recording Solutions Sp. z o.o.
 9. Raportach zakupu – należy przez to rozumieć raport przygotowany przez Organizatora zawierający informacje o wynikach zakupu produktów Hitachi na podstawie raportów Dystrybutorów

   

 1. Program stanowi przedsięwzięcie marketingowe mające na celu wsparcie sprzedaży produktów Hitachi promowanych w Programie, a tym samym zwiększenie zainteresowania powyższych Uczestników sprzedażą produktów Hitachi i wzrost profesjonalnej aktywności zawodowej Handlowców

 

 1. Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników i Partnerów Handlowych. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

 

 1. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez Handlowca warunków ustalonych niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie następuje poprzez zgłoszenie udziału w Programie zgodnie z postanowieniami rozdziału II pkt. 2 Regulaminu. Prawo udziału w Programie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone niniejszym Regulaminem.

 

 1. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Programu, pochodzące od Organizatora.

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.czasnahitachi.pl. Treść komunikatów i informacji w sprawie Programu podawana będzie do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie ich na Stronie Internetowej. Korespondencja w sprawie Programu będzie prowadzona za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty e-mail, oraz przesyłek bezpośrednich. Dostęp do Strony Internetowej będą miały osoby, które zgłoszą uczestnictwo w Programie.

 

 1. Program trwać będzie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

II. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie Handlowcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie udziału w poprzez poprawne wypełnienie i odesłanie do Organizatora (skanu e-mailem na adres: kontakt@irs.com.pl, oryginału na adres siedziby) formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej , którego wzór znajduje się w załączniku nr 2. Zgłoszeń do Programu można dokonywać przez cały czas trwania Programu.

 

 1. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma dostęp (login i hasło) do Strony Internetowej.

 

 1. Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Programie, jeżeli w czasie jego trwania umowa na podstawie której sprzedawał w imieniu Partnera Handlowego produkty promowane w Programie została rozwiązana lub wygasła.

 

 1. W Programie nie mogą brać udziału: Organizator/IRS, pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników wymienionych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, konkubinę, konkubenta, ojczyma, macochę.

 

III. Kryteria Programu

 1. Kryterium Programu stanowi wartość zakupionych produktów Hitachi, promowanych Programem, dokonana z inicjatywy Handlowca, w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 1. Lista zaliczonych produktów Hitachi promowanych programami ustalana będzie na bieżąco, według listy ogłoszonej i obowiązującej od dnia przesłania przez Uczestnika formularza rejestracji zakupów.

 

 1. Lista promowanych Programem produktów i wysokość bonusów może ulegać zmianom o czym Uczestnicy będą informowani na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 IV. Ustalanie wyników Programu

 1. Wszystkie wyniki jakie osiągną Uczestnicy będą rejestrowane przez Organizatora na Stronie Internetowej na podstawie danych z raportów sprzedaży Dystrybutorów.

 

 1. Uczestnik Programu będzie miał podgląd zaliczonych produktów Hitachi promowanych w Programie

 

 1. Osiągnięte w Programie wyniki, ustalane będą w wysokości bonusów, których wartość określona będzie w liście promowanych Programem produktów. Lista ta ogłoszona zostanie na Stronie Internetowej i zawierać będzie wartość bonusu przysługującego za zakup poszczególnych produktów. Lista promowanych produktów wraz z wysokością bonusów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy Programu będą informowani o wynikach naliczonej na nich sprzedaży promowanych Programem urządzeń w danym miesiącu do 10 – ego miesiąca następnego.

 

V. Bonusy

 1. W Programie wypłacane będą bonusy za naliczoną na uczestnika sprzedaż produktów HITACHI z załącznika nr 1 Regulaminu.

 

 1. Bonusy będą wypłacane za dany miesiąc, do 15 dnia miesiąca następnego.

 

 1. Wartość wypłacanych bonusów będzie wynikała naliczonej na uczestnika sprzedaży promowanych Programem urządzeń.

 

 1. Od wypłaconych bonusów zostanie naliczony podatek od osób fizycznych i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

 

 1. W razie zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozliczania podatku od bonusów uzyskanych w ramach Programu. Organizator-IRS nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej naliczonej sprzedaży promowanych Programem produktów.

 

 1. Reklamację należy złożyć u Organizatora w formie pisemnego listu poleconego w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o osiągniętych wynikach w Programie. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a Uczestnik utraci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych.

 

 1. Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest przesłać kopie faktur zakupu promowanych produktów Hitachi objętych Programem, wystawionych za zakup produktów w okresie trwania Programu.

 

 1. Decyzje rozstrzygające zgłoszone reklamacje podejmuje Organizator, w oparciu o dane dostarczone przez Uczestnika. Organizator poinformuje na piśmie zgłaszającego reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

VII. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Uczestnikowi przysługuje  prawo dostępu do treści  danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych,  przez okres wynikający z tych przepisów, w celach informacyjnych związanych z prowadzeniem Programu przez okres jego trwania oraz marketingowych w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu.
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres email, telefon, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, nr konta bankowego i nazwa banku prowadzacego rachunek, przynależność do urzędu skarbowego, pracodawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Uczestnicy rejestrujący się do udziału w konkursie zobowiązani będą do podania danych osobowych podanych w rozdziale VII punkt 2 oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

1. Zgoda na przetwarzanie danych w związku z marketingiem

„Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

2. Zgoda na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219). Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

 3. Zgoda na przetwarzanie danych w związku z organizacją konkursu

„Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) zawartych w zgłoszeniu do programu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

 

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady ustalone niniejszy Regulaminem obowiązują przez cały czas trwania Programu.

 

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.

 

 1. Wszelkie spory związane z realizacją Programu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby IRS.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”
Załącznik nr 2 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”