Faktura w programie „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r., dostawa towaru w 2022 r.

Czy jest możliwe, żeby szkoła otrzymała fakturę za sprzęt z programu „Laboratoria przyszłości” z datą wystawienia w grudniu 2021 roku, a sam sprzęt w 2022 roku? Spokojnie. To możliwe i dozwolone.


Zasady przydziału i przekazywania pieniędzy dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury reguluje uchwała Rady Ministrów. Artykuł 2 ust. 2 tej uchwały mówi:

Maksymalna wysokość wsparcia dla JST dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień składania wniosku, i wynosi odpowiednio:
1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:

30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,

60 000 zł – w szkole liczącej do 200 uczniów,

70 000 zł – w szkole liczącej do 234 uczniów;

2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wydania otrzymanego wsparcia w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Zastrzeżenie jest takie, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. mogą wydać maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia. Czyli: Co najmniej 60% musi być wydatkowane do końca 2021 roku, maksymalnie 40% może zostać wydatkowane do 31 sierpnia 2022 r.
Zatem wymóg wydania co najmniej 60% środków z programu zostanie spełniony, jeśli umowa z dostawcą zostanie podpisana, szkoła otrzyma fakturę i poniesie z tego tytułu wydatek. Z programu nie wynika, że sprzęt musi zostać dostarczony do 31 grudnia 2021 roku, a więc dopuszczalne jest w tym programie, by zakupiony sprzęt w tym roku budżetowym został dostarczony później.

Do programu „Laboratoria Przyszłości” można zakupić zarówno w 2021 , jak i w 2022 r. mikrokontroler PASCO wraz z czujnikami bezprzewodowymi

Kwestie dostawy sprzętu, w tym terminu jego dostawy, kar umownych dotyczących niedostarczenia sprzętu w terminie, itp. powinny zostać uregulowane w umowie zawartej pomiędzy stronami. Umowa powinna zabezpieczać interesy szkoły. Umowa zawarta z dostawcą sprzętu stanowi umowę cywilnoprawną, do której zastosowanie będą miały przepisy ustawy – Kodeks cywilny. Przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie takim zapisom umowy, zgodnie z którymi zakupiony sprzęt dostanie dostarczony w terminie późniejszym.

Zakupy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nie zostały wyłączone ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tą ustawą, jeśli wartość szacunkowa zamówienia wynosi mniej niż 130 000 zł, należy stosować zasady ustalone w wewnętrznym regulaminie obowiązującym w danej jednostce oświatowej.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości można kupić zestaw do nauki fizyki PASCO z monitorem interaktywnym SMART

Czytaj więcej na: portaloswiatowy.pl