Aktywna Tablica podnosi zysk spółki Vidis

Zarząd ViDiS S.A. koryguje prognozę zysku netto i przychodów netto za rok obrotowy 2017/18, przedstawioną pierwotnie w raporcie ESPI nr 7/2017 z dn. 17 października 2017 roku. 

Przed korektą:
– prognozowany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosił 1,0 mln zł
– przychody netto ze sprzedaży zostały zaprognozowane na poziomie 50,1 mln zł

Po korekcie:
– przewidywany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosi 2,2 mln zł
– prognozowane przychody netto ze sprzedaży wynoszą 55 mln zł.

Mając na uwadze podjętą uchwałę przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – ,,Aktywna tablica” oraz weryfikacji bieżących danych finansowych oraz aktualnego portfela zamówień, władze Spółki zauważyły realną szansę dla ViDiS S.A. zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia większego zysku.

,,Aktywna tablica” to program stanowiący pomoc w wyposażeniu i doposażeniu szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pogłębianiem i wykorzystywaniem wiedzy na temat nowych technologii zarówno przez pedagogów jak i uczniów, na którego realizację w latach 2017 – 2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on opłacany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. Wkładu własnego samorządów. W ramach programu, w roku kalendarzowym 2017 przeznaczono 84 mln zł i planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne ponad 5.500 szkół.
W związku z uruchomieniem rządowego programu, Spółka w analizowanym okresie przewiduje olbrzymi popyt na artykuły w końcówce roku kalendarzowego, gdyż towary, które można finansować w ramach programu, w 100% znajdują odzwierciedlenie w ofercie Spółki.